Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

zondag 21 augustus

Js 66, 18-21
Lc 13, 22-30


De liturgie van deze zondag legt uit wat God bedoelt met het heil, met de redding: Ik ken uw daden en uw gedachten en “Ik kom om alle volken en talen te verzamelen; zij zullen komen en mijn glorie zien". God verbergt dus niet dat Hij van plan is om alle volkeren van de aarde in één enkele familie samen te brengen.

Hij openbaarde dat reeds tijdens het eerste verbond met Israël. Hoewel Jesaja enkel tot het volk van Israël spreekt, voorspelt hij dat er een dag zal komen dat alle volkeren van de aarde zullen samenkomen op de heilige berg, om de éne Heer te aanbidden. Van bij het begin van de Schrift wordt duidelijk dat de redding voor iedereen bedoeld is: Adam en Eva vertegenwoordigen de mannen en vrouwen van alle plaatsen en tijden; met Noach, die werd gered van de zondvloed, sluit God een verbond voor de hele mensheid. De Heer is altijd vriend van de volkeren geweest en wil van bij het begin dat alle mannen en vrouwen gered worden.

Het heil is een geschenk uit de hemel voor alle mensen, de Heer wil het aan iedereen geven. Maar niemand mag het zich toe-eigenen of denken dat hij er recht op heeft of het verdient, door geboorte of omdat hij tot een bepaalde groep behoort. Het heil is nooit het bezit van een etnische groep, een gemeenschap, een volk, een natie of een cultuur.

Het Lucasevangelie van deze zondag vertelt dat iemand aan Jezus vroeg: “Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?". De overtuiging leefde dat het volstond tot het uitverkoren volk te behoren om deel te hebben aan het koninkrijk dat ophanden was. Toch veronderstelt deze vraag dat dit blijkbaar wel eens niet voldoende zou kunnen zijn om gered te worden. Jezus lijkt met de vraag in te stemmen, maar gaat er dieper op in. Zijn antwoord is niet alleen gericht tot degene die de vraag gesteld heeft, maar Jezus richt zich tot iedereen: "Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen”. Jezus benadrukt dat de deur smal is, maar dat ze wel open staat. De tijd dringt, want binnenkort zal ze gesloten worden. Je moet dus naar binnen gaan, want de Heer des huizes staat op en zal de deur sluiten. Als je buiten blijft omdat je twijfelt of liever met je eigen zaken bezig blijft, dan heeft het achteraf geen zin om nog aan te kloppen en te denken dat je aanspraak kan maken op je gewoonten of verdiensten. De gastheer zal niet meer opendoen.

Jezus gebruikt het beeld van de deur om aan te tonen dat wij dringend het evangelie moeten ontvangen. Je wordt niet gered omdat je tot een bepaald volk of tot die of die gemeenschap behoort. Het gaat niet om het naleven van rituelen, zoals bijvoorbeeld de zondagsplicht. Het komt erop aan de Heer te volgen met heel je hart en in heel je leven. Ook in christelijke gemeenschappen kunnen zich gewoonten nestelen die de farizeeën verweten worden: hoogmoed en zelfzekerheid, zodat je je eigen gedrag niet meer in vraag stelt, vasthouden aan uiterlijke praktijken, hardvochtig zijn, God en de mensen op afstand houden.

Het is vandaag normaal om onverschillig te zijn, je op jezelf terug te plooien, maar wij moeten allemaal onze geest verdiepen door trouw te luisteren naar het evangelie, in de dienst aan de armen en het broederlijk samenleven met alle mensen. Want het gebeurt vaak dat individuele gelovigen en hele christelijke gemeenschappen zich laten besmetten door de kleinzielige en egoïstische mentaliteit van deze wereld en zich opsluiten in hun eigen wereld en problemen.

Uit eigen ervaring weten we dat de deur van het egoïsme breed is. Ze staat altijd wijd open en velen maken er gebruik van. Maar ons hart en ons gedrag kunnen wel degelijk veranderen. Daarvoor moeten we door de deur van het evangelie. Die deur lijkt smal, maar eigenlijk is dat niet zo. Ze is smal voor de vele dikke takken, die uit ons egoïsme groeien. Om door die deur te gaan, moeten we deze takken van trots, haat, gierigheid, boosaardigheid, onverschilligheid, afgunst en vele andere dingen wegzagen.

Deze takken zijn zo groot en dicht geworden dat het bijna onmogelijk is om door deze deur te gaan. Wie het evangelie van harte ontvangt, wordt hierbij geholpen.


In deze heilige liturgie kunnen we reeds de vreugde van het feest ervaren en ons met alle mannen en vrouwen verheugen. Zij waren vroeger vreemden voor ons, maar nu zijn ze onze broers en zussen geworden. Samen vormen we die ene familie van God. Daarom kan Jezus ook aan ons zeggen: "Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik verzeker jullie: vele profeten en koningen hadden willen zien wat jullie zien, maar zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord”