Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

Drie-eenheid

Spr 8, 22-31;
Joh 16, 12-15

Beste vrienden,
Met Pinksteren ontvingen we vorige week de Heilige Geest.  De Helper die Jezus aan zijn leerlingen en aan ieder van ons beloofd had.  Jezus wist dat wij maar kleine, zwakke mensen zijn die fouten maken.  Hij wist dat we hulp nodig zouden hebben om zijn Rijk van vrede uit te bouwen. 

In de eerste lezing horen we uit het boek Spreuken over het grote mysterie van God die aanwezig is op aarde in die Geest van Waarheid.  Een mysterie dat de hele geschiedenis vanaf de schepping van de wereld leidt. De tekst uit Spreuken stelt ons die geest van wijsheid van God voor, die zich zo uitdrukt: “De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, nog voor zijn werken, van oudsher. […] toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde. […] En ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, mij verheugend over zijn aardrijk en ik vond mijn vreugde bij de mensen”.

De christelijke traditie heeft in de wijsheid het woord herkend dat “bestond van het begin” en waardoor alles geworden is. Het hele proces van de schepping is grondig getekend door de dialoog tussen God en de wijsheid, tussen de Vader en de Zoon.
Vandaag vieren wij het feest van de drie-eenheid.  Vader, Zoon en Heilige Geest.  Die drie zijn één.  En in het kruisteken dat wij maken, herkennen wij die drie-eenheid.  Vader, zoon en Heilige Geest.  De Vader is God zelf, God die mens geworden is in Jezus en onder de mensen heeft geleefd.  Jezus die gekruisigd is en gestorven, maar die verrezen is en zit aan de rechterhand van zijn Vader.  En de Heilige Geest die als helper naar de mensen is gezonden.

Het Evangelie van Johannes zegt :“Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan” (Joh 1, 2-3). De “grondvesten van de aarde”, namelijk het hart van elke mens, draagt het teken van de heel bijzondere relatie die bestaat tussen de Vader en de Zoon.

We zouden kunnen zeggen dat de grondvesten van de aarde een “teken” dragen van de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Niet voor niets spreken de vaders van de eerste Kerk met grote diepte over “het zaad van het woord”: het teken van het Woord, dat overal aanwezig is in de schepping, in iedere mens, in alle godsdiensten, in alle culturen.

Niets is vreemd aan de Drie-eenheid, want alles is gemaakt volgens het beeld van God. De Brief aan de Romeinen spreekt over de liefde van God die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. (Rom 5, 1-5), de Geest die ons tot tempel van God maakt, tot zijn huis, tot zijn familieleden.

Die Geest leeft in ons hart, werkt in ons hart, maakt ons tot betere mensen. 
Het Evangelie volgens Johannes herhaalt enkele woorden van Jezus tot zijn leerlingen op het Laatste Avondmaal. Hij had hun nog zo veel te zeggen voor zijn vertrek! Niet alleen had Hij geen tijd meer beschikbaar, de leerlingen waren ook nog niet in staat om ten volle te begrijpen wat Hij hun had willen zeggen. Maar Hij stelde hen gerust: “Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen”.

De Geest brengt de leerlingen naar het hart van God, naar Gods wereld, naar Gods leven: de gemeenschap van liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God van Jezus is een “familie” van drie personen. Hun eenheid ontstaat uit de liefde: ze beminnen elkaar zo vurig dat ze één zijn. Deze ongelooflijke familie is de geschiedenis van de mensheid binnengegaan om iedereen uit te nodigen om er deel aan te hebben.

Ja! Iedereen is geroepen om deel te nemen aan deze heel bijzondere “familie van God”. De gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest staat aan de oorsprong en aan het einde van de geschiedenis.


En dit gaat over ons allen, want “gemeenschap” is de naam van God. Dit is de grootste uitdaging die de Kerk vandaag moet opnemen, of beter, die alle christelijke Kerken krijgen; meer nog, het is een uitdaging voor alle godsdiensten, voor alle mensen. Het is de uitdaging om in liefde te leven. Met de zekerheid: waar er liefde is, daar is God aanwezig.