Welkom

Welkom op de blog van het Land van de Regenboog. Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie tijdens de eucharistieviering van Sant Egidio, elke zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Het Land van de Regenboog is een internationale beweging van en voor kinderen die zich willen inzetten om samen een betere en meer menselijke wereld uit te bouwen. Kinderen van 5 tot 12 jaar zijn welkom.


Meer info op de website van de gemeenschap van Sant Egidio.

de bruiloft van Kana

Js 62, 1-5
Joh 2, 1-12

De liturgie van deze zondag blijft het mysterie van de openbaring van de Heer verder uitdiepen, die we van Kerstmis tot het feest van de openbaring vierden.

We kunnen zeggen dat we eigenlijk elke zondag het mysterie van de openbaring van de Heer vieren: in de heilige eucharistische liturgie toont Hij zich aan ons, met de trekken van de Verrezene, Hij die kwaad en dood overwon, die de eenzaamheid in gemeenschap heeft veranderd en verdriet in vreugde.

Elke zondag is Pasen, het ogenblik van de hoogste openbaring van de Heer. En op de zondag, de dag van de Heer worden we weggehaald uit ons huis en achter onze dagelijkse bezigheden vandaan en worden we toegelaten tot de aanwezigheid van God, om te luisteren naar zijn woord, om ons gebed tot Hem te richten, om te proeven van de zoetheid van zijn tafel.

Zo gebeurt opnieuw wat is gebeurd in Kana in Galilea. Ook de tijdsaanduiding van het gebeuren – het vond plaats aan het einde van de week – helpt ons de eucharistische betekenis verstaan van het wonder in Kana.

De evangelist herinnert eraan dat Jezus in de dagen voordien bij Johannes de Doper aan de Jordaan was. Op de vierde dag had Hij de eerste leerlingen geroepen en juist op de zevende ging Hij naar Kana om een bruiloft bij te wonen.

Door te schrijven dat "de bruiloft “op de derde dag” plaatsvindt, legt de evangelist een verband tussen het einde van de week en Pasen, aan het begin van een nieuwe schepping.

Het teken in Kana wijst dus verder dan de herinnering aan een bruiloft. Wat in Kana gebeurt, verbindt de rust van de schepping met het begin van de nieuwe tijd van de verrezen Heer.

Kana is het feest van de verandering, de dag van de wedergeboorte, de dag van vreugde om bij de Heer te zijn. Het is de zondag, de dag van ons feest, de dag waarop we verzameld worden en "een schitterende kroon in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God” worden Men noemt u niet langer ‘Verstotene’, en uw land niet langer ‘Verlatene’, maar u zult heten: ‘Mijn Welbehagen’, en uw land: ‘Gehuwde’. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd"
De zondag is de dag waarop de Heer ons bij de hand neemt zoals de bruidegom de bruid op de bruiloft bij de hand houdt.
Het evangeliegedeelte over Kana is er misschien een dat we het best kennen. Allen herinneren we ons Jezus' moeder, de enige die zich realiseert dat de wijn opraakt.

Zij is niet bekommerd om hoe ze eruit ziet, maar ze kijkt met haar ogen en haar hart, en ze is bezorgd of iedereen gelukkig is, of het feest niet zou verstoord wordt. De zorg voor die jonge mensen brengt haar ertoe haar Zoon aan te spreken om tussenbeide te komen. “Ze zitten zonder wijn”.

Maria is van mening dat het ook haar feest is, dat haar vreugde die van de twee jonge pasgetrouwden is. De diepere betekenis van de woorden van Maria is zelfs persoonlijker dan op het eerste gezicht lijkt. Ze zegt eigenlijk: "Wij zitten zonder wijn”. Het is een houding die we ons elke dag moeten eigen maken ten aanzien van zoveel mensen die nood hebben aan hulp, medelijden, vergeving, aan vriendschap en solidariteit.

Wanneer zullen al deze mensen ook het wonder van Kana kunnen zien? Wanneer zal de Heer voor hen het "teken" doen dat toen het feest in Kana redde? Ook vandaag is er nood aan de tekenen van de Heer, die een krachtige verandering teweeg brengen.

In Kana wijst Maria aan de knechten de weg: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”. Het is de eenvoudige weg van het luisteren naar het evangelie die Maria ook aan ons, arbeiders van het laatste uur, wijst. Het is een weg die we allemaal kunnen bewandelen. De christen is iemand die gehoorzaamt aan het evangelie, zoals die arbeiders.

En de Kerk, in navolging van Maria, houdt niet op te herhalen: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”. Vanuit de gehoorzaamheid aan het evangelie beginnen de tekenen van de Heer, zijn wonderen onder de mensen.

Het bevel dat de knechten van Jezus krijgen, is ook vreemd: “Doe die bakken vol water”. Het is een eenvoudige uitnodiging, zo eenvoudig dat de neiging bestaat om het niet te doen: wat heeft water in bakken met wijn te maken? Ze begrijpen niet ten volle de betekenis van die woorden, en toch gehoorzamen ze. Het gebeurt ook ons vaak dat we niet ten volle de betekenis van evangelische woorden verstaan. Wat telt, is gehoorzaamheid aan de Heer. Het wonder doet Híj.

Na het vullen van de zes waterbakken worden de knechten uitgenodigd om wat ze eruit scheppen aan tafel te brengen. Ook dit bevel lijkt vreemd. Maar nogmaals gehoorzamen ze. En het feest is gered.

Meer, men kan zeggen dat het op de beste manier eindigt, zoals de tafelmeester erkent: “Iedereen schenkt toch eerste de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!”. Zo begon Jezus zijn wonderen in Kana in Galilea, merkt de evangelist op. We hebben onze zondagen vergeleken met die dag te Kana, en we kunnen de zes stenen bakken met de zes dagen van de week vergelijken. Laten we ze, zoals de knechten, vullen met het woord van het evangelie, laat dat woord onze dagen verlichten, ze zullen zoeter en mooier zijn.


Kana kan werkelijk het feest van de zondag zijn, die ons door de gave van het evangelie in staat stelt om de goede wijn van de Heer voor heel de week te bewaren.